Leveringsvoorwaarden

Download hier onze algemene leveringsvoorwaarden in pdf.

ARTIKEL 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door Party Garant, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen "huurder".
2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaar-den en/of condities van toepassing.
3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de huurder
1. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco's, gebre-ken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.
2. De huurder is gedurende de gehele huurperiodeperiode na aflevering aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen tot deze weer door Party Garant zijn ingenomen.
3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en in over-eenstemming met de bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Garant aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
6. Huurder is bekend met de werking van gehuurde apparaten, tapinstallaties en gebruiksinstructies van het gehuurde materiaal.
7. Gehuurde partymateriaal dient droog in een afgesloten ruimte te worden opgeslagen.
8. Huurder dienst zicht te legitimeren bij aflevering.
9. De pakbon/huurovereenkomst is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
10. Transportmateriaal, rolcontainers en verpakkingen blijven eigendom van Party Garant.

ARTIKEL 3 Partygoederen
1. Zodra Party Garant de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en - indien mogelijk - in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Party Garant is bindend.
2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, bescha-diging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verlies en beschadiging van en aan goederen aan de huurder in rekening gebracht.
3. Het is niet mogelijk om de partygoederen vuil of vochtig te retourneren zonder hier eerst afspraken met Party Garant over te hebben gemaakt. De reinigingskosten van tafellinnen zitten in de huurprijs inbegrepen. Indien na reiniging blijkt dat er vlekken zoals kaarsvet en rode wijnvlekken niet verwijderd zijn zal Party Garant de nieuwwaarde van het tafellin-nen aan huurder berekenen.
4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te dro-gen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken..
5. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke kostprijs van het gehuurde.

ARTIKEL 4 Tenten
1. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Party Garant mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Party Garant voor eventuele aanspraken van derden.
2. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
3. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in of in dicht in de buurt van de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade/brand aan het tentzeil wordt toegebracht.
4. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
5. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van Party Garant hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan Party Garant een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten werkzaamheden.
7. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Party Garant niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Party Garant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.
8. Party Garant is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.
9. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, evenals het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
10. De locatie moet vanaf 's ochtends 09.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto's e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan.
11. Party tenten zijn brandbaar en meer bedoeld tegen de zon en niet geschikt tegen zware weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of zware regenval.
12. indien huurder zelf de tent op- en afbouwt is hij zelf aansprakelijk voor elke vorm van schade.

ARTIKEL 5 Schade en schadevergoeding
1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Party Garant.
2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk, kwaliteitvermindering of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoe-den. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Party Garant worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Party Garant is voor de huurder bindend.
3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Party Garant onmiddellijk op de hoogte te brengen.
4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Party Garant te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Party Garant aan huurder worden terugbetaald. Party Garant is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
5. De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Party Garant dan wel aan de bevindin-gen van de door Party Garant ingeschakelde expert. Indien Party Garant de schade beneden de € 650,-begroot, zal de expertise door Party Garant zelf worden verricht.
7. Bij de gehuurde goederen zijn gebruiksinstructies bijgesloten. Bij schade door het niet opvolgen van deze instructies is de huurder aansprakelijk voor deze schade.

ARTIKEL 6 Betalingscondities
1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Party Garant aangegeven rekeningnummer en in een door Party Garant aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden
2. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre proces kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeen-stemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

ARTIKEL 7 Betaling
1. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvend exclusief B.T.W., transportkosten, installatiekosten en montagekosten en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten tenzij duidelijk anders overeengekomen.
2. Daarnaast kan Party Garant een borgsom verlangen of op andere wijze zekerheid vormen.
ARTIKEL 8 Weersinvloeden
1. Party Garant behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische
omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Party Garant, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de
huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9 Niet-toerekenbare tekortkoming
1. Indien Party Garant door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Party Garant gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stag-natie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belem-merende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Party Garant afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige leve-ring van zaken of diensten door derden die door Party Garant zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid
1. Party Garant is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
2. Party Garant is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
3. In die gevallen waarin Party Garant aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goe-deren, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
4. De huurder vrijwaart Party Garant tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade en kosten van Party Garant indien hij het gehuurde op het overeengeko-men tijdstip van levering niet in ontvangst neemt of zich niet houdt aan de overeengekomen retour datum, bedrijfs-schade van Party Garant daar nadrukkelijk onder begrepen

ARTIKEL 11 Aflevering

1. Indien huurder zelf het gehuurde ophaalt is dat voor eigen rekening en risico.
2. Het gehuurde dient droog te worden vervoert. Hulp bij in- en uitladen is voor risico van huurder.
3. Party Garant kan weigeren het gehuurde mee te geven indien zij van mening zijn dat het transport schade kan ople-veren aan het gehuurde materiaal.
4. De door Party Garant opgegeven aflevertijden zijn steeds vrijblijvend, overschrijding daarvan geeft de huurder geen recht op schade vergoeding.
5. Huurder geeft duidelijk de aflever locatie op en contact persoon en zal zich daar op aflevertijden bevinden. Party Garant kan de opdracht intrekken zonder recht op schade vergoeding van huurder.
6. Huurder zal het gehuurde op afgesproken op- en afhaal tijd in goede orde gesorteerd klaar hebben staan op de Party Garant eerder afgeleverde locatie indien niet anders is afgesproken.
7. Bij onnodig wachten van Party Garant bij bezorging of levering kan Party Garant extra kosten in rekening brengen.
8. Aflevering is indien niet anders is afgesproken naast de auto of tot aan de eerste drempel.

ARTIKEL 12 Annuleringen

1.Een opdracht kan uiterlijk 36 uur voor het tijdstip waarop Party Garant met de uitvoering een begin is gemaakt worden geannuleerd. Indien huurder de opdracht later annuleert dient huurder 25% van de opdracht te voldoen aan Party Ga-rant.
2. Elke annulering dient door Party Garant te worden bevestigd.

ARTIKEL 13 Geschillen
1. Op alle overeenkomsten welke door Party Garant worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Party Garant in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Party Garant verschuldigd.

0